Ochrona Prywatności

Polityka prywatności Hellyar Plastics Polska.

W każdej chwili możemy wprowadzić do niniejszej Polityki zmiany przez edycję tej strony. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla ciebie wiążące.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz ich administratorem jest Hellyar Plastics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu przy ul. Małszyce 5, 99-400 Łowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000707773, posiadającą NIP: 5252731800, kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 ZŁ.

Spółka Hellyar Plastics Polska (w niniejszym dokumencie określana jako „nasz”, „nas” lub „my”) gromadzi i przetwarza twoje dane osobowe i zobowiązuje się do zachowania przejrzystości w zakresie sposobu gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych oraz do wypełniania naszych zobowiązań w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka obejmuje następujące elementy:

Więcej informacji znajdą Państwo w poszczególnych sekcjach poniżej.

OBJAŚNIENIE DANYCH, KTÓRYCH DOTYCZY POLITYKA

Dla celów niniejszej polityki dane osobowe oznaczają informacje, które odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania, żyjącej osoby, w tym takie informacje, jak identyfikator internetowy, na przykład adres IP. Brytyjska ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 r. (DPA), którą również stosujemy ze względu na to, iż należymy do grupy kapitałowej spółek, które mają swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii  oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE z 2016 r. (RODO) mają zastosowanie zarówno do automatycznego przetwarzania danych osobowych, jak i do kartotek prowadzonych ręcznie, w których dane osobowe są dostępne według określonych kryteriów, a także do danych uporządkowanych chronologicznie i danych opatrzonych pseudonimem.

Dane określane w DPA i RODO jako „szczególne kategorie danych osobowych” (wcześniej określane jako „wrażliwe dane osobowe”) obejmują w szczególności przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych i danych dotyczących stanu zdrowia.

"Dane osobowe" to zatem wszelkie informacje, które mogą być użyte do zidentyfikowania twojej osoby lub które mogą być z tobą powiązane, a które są w posiadaniu lub pod kontrolą spółki Hellyar.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY, I MIEJSCE, Z KTÓREGO JE UZYSKUJEMY

Gromadzimy, a następnie przetwarzamy następujące dane osobowe dotyczące Twojej osoby:

Informacje, które nam przekazujesz będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekazujesz, w tym gdy wysyłasz do nas wiadomości e-mail lub kontaktujesz się z nami za pomocą różnych metod wymienionych poniżej:

 • Komunikacja i zapytania: Kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie zapytań lub odpowiadasz na naszą komunikację, podane przez ciebie dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dodatkową treść, datę i godzinę wysłania wiadomości e-mail, a także informacje o obecnym lub poprzednim pracodawcy lub prowadzonej działalności.
 • Podczas dostarczania naszych produktów lub usług: Jeśli jesteś naszym klientem lub dostawcą, przekażesz nam swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe w sytuacji, w której ty lub przedsiębiorstwo, które reprezentujesz, współpracuje z nami, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania.
 • Podczas udziału w działaniach rekrutacyjnych: Kiedy ubiegasz się o jakiekolwiek stanowisko w naszej firmie, możesz podać nam swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość, szczegóły dotyczące wykształcenia i kwalifikacji, płeć, CV, zdjęcie, dane paszportowe, stan cywilny, adres domowy i numer telefonu domowego, numer telefonu komórkowego oraz inne dane ustalone w korespondencji z nami.
 • Aby umożliwić przetwarzanie płatności i zapobiegać oszustwom: Dane finansowe i płatnicze obejmują dane dotyczące konta bankowego i inne dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów zabezpieczających i inne powiązane informacje rozliczeniowe.
 • Aby zapewnić równość i umożliwić monitorowanie: Podczas składania podania lub dołączania do naszego zespołu wrażliwe dane osobowe (tj. informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, działalności związków zawodowych, zdrowiu fizycznym lub psychicznym, dane dotyczące przestępstw kryminalnych, dane genetyczne lub biometryczne) mogą być zbierane w celu prowadzenia monitoringu i wypełniania zobowiązań prawnych.
 • Ubieganie się o staże i praktyki zawodowe: Kiedy zgłaszasz się do nas na potencjalną praktykę zawodową, możesz przekazać nam swoje dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i dane dotyczące zatrudnienia.

Inne informacje, które zbieramy o Tobie

Możemy również zbierać informacje o korzystaniu z naszych usług lub gdy w inny sposób wchodzimy z tobą w interakcję lub prowadzimy korespondencję. Możemy wykorzystywać różne technologie do zbierania i przechowywania informacji, gdy komunikujesz się z nami lub odwiedzasz nasze strony internetowe lub lokale. Możemy na przykład zbierać informacje o rodzaju urządzenia użytego przez ciebie do uzyskania dostępu do witryn internetowych, twoim adresie IP i lokalizacji geograficznej, systemie operacyjnym i jego wersji, rodzaju przeglądarki, przeglądanych treściach i funkcjach używanych na naszych witrynach internetowych, stronach internetowych, a także o hasłach wyszukiwanych na naszych witrynach internetowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w naszych obiektach i miejscach pracy stosujemy również monitoring wizyjny oraz gromadzimy obrazy i nagrania. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej polityce i uwagach dotyczących monitoringu wizyjnego.

Informacje, które uzyskujemy z innych źródeł

 • Jeśli ubiegasz się o pracę w naszej firmie, możemy gromadzić dane osobowe dotyczące Twojego dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacji i wykształcenia, opinie na Twój temat od odpowiednich osób trzecich, historię dotychczasowego zatrudnienia i inne informacje dotyczące Twojej osoby, które mogą zostać nam przekazane przez osoby trzecie świadczące w naszym imieniu usługi weryfikacji danych i wywiadu środowiskowego, które to informacje będziemy pozyskiwać zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności zgodnie z RODO i kodeksem pracy.
 • Jeśli zbieramy lub otrzymujemy Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów, możemy również otrzymywać informacje od osób trzecich, takich jak twój pracodawca, strony związane ze świadczonymi przez nas usługami (np. strony zaangażowane w produkcję lub dostawę) oraz inne strony, takie jak organy regulacyjne i władze. Informacje te mogą obejmować twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące zatrudnienia oraz inne informacje istotne z perspektywy świadczonych przez nas usług.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE

Zebrane przez nas dane osobowe należące do ciebie mogą podlegać następującym czynnościom:

 1. Wykorzystanie ich do świadczenia naszych usług lub dostarczania produktów w ramach zobowiązania
 2. Wykorzystanie ich do prowadzenia działań marketingowych i rozwoju biznesu. Może to obejmować komunikację marketingową i inne informacje, które naszym zdaniem mogą być dla ciebie interesujące
 3. W przypadku ubiegania się o pracę w naszej firmie w celu rozpatrzenia podania
 4. Aby spełnić zobowiązania prawne i regulacyjne, z których jesteśmy zobowiązani się wywiązać
 5. Wykorzystanie ich do ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw lub dla celów postępowania sądowego
 6. Wykorzystanie ich do rozpatrywania wszelkich skarg, obaw lub problemów, jakie możesz mieć
 7. Wykorzystanie ich do zapobiegania i reagowania na rzeczywiste lub potencjalne oszustwa lub działania niezgodne z prawem
 8. Aby rejestrować i monitorować korzystanie z naszych stron internetowych, mediów społecznościowych lub innych usług dla naszych celów biznesowych. Może to obejmować analizę użytkowania, pomiar wydajności witryny i generowanie raportów marketingowych
 9. Wykorzystanie ich do naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak prowadzenie badań i analiz biznesowych, zarządzanie działalnością naszego przedsiębiorstwa oraz ulepszanie naszych stron internetowych i usług
 10. Nagrania i obrazy z kamer monitoringu wizyjnego są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa naszych zakładów i produktów oraz do późniejszych dochodzeń w sprawie incydentów
 11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Możemy również zestawiać, przetwarzać i udostępniać wszelkie statystyki oparte na zgromadzonych przez nas informacjach pod warunkiem, że żadna osoba nie zostanie zidentyfikowana na podstawie powstałej analizy, a zestawianie, przetwarzanie i rozpowszechnianie takich informacji jest dozwolone przez prawo.

PRZESŁANKI I PODSTAWA DO WYKORZYSTYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W celu przetwarzania Twoich danych osobowych opieramy się na następujących podstawach prawnych:

 • Zgoda: W niektórych okolicznościach możemy potrzebować twojej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami. (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Obowiązki wynikające z umowy: Możemy mieć potrzebę gromadzenia i wykorzystywania twoich danych osobowych w celu zawarcia umowy z Tobą lub reprezentowanym przez ciebie przedsiębiorstwem lub w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • Uzasadniony interes: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach, które określamy jako nasze uzasadnione interesy. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • Zgodność z prawem: Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE STRONOM TRZECIM

Dane osobowe udostępniamy wewnętrznie naszym pracownikom, jeśli dostęp do nich jest niezbędny do realizacji ich zadań. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe użytkownika poza przedsiębiorstwem. Może to obejmować (między innymi):

 • Agentów/dostawców lub wykonawców będących stronami trzecimi zobowiązanych do zachowania poufności w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych dla celów opisanych w niniejszej Polityce. Może to obejmować między innymi naszych dostawców usług informatycznych i komunikacyjnych oraz ubezpieczenia. Jeśli jesteś zatrudniony przez nas, może to obejmować dostawców emerytur lub innych świadczeń.
 • Strony trzecie związane z usługami lub produktami, które świadczymy tobie lub innym osobom. Mogą to być, między innymi, wykonawcy, dostawcy lub inni usługodawcy, jak również organy regulacyjne, władze lub instytucje rządowe.
 • W zakresie wymaganym przez prawo, przepisy lub nakaz sądowy, na przykład jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia twoich danych osobowych w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego.

Twoje dane osobowe mogą być w pewnych okolicznościach przekazywane do lokalizacji poza Unią Europejską/Europejskim Obszarem Gospodarczym (UE/EOG), jak również w ramach tego obszaru, w celach opisanych powyżej. Z oczywistych względów nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza UE/EOG, jednak w przypadku konieczności przekazania twoich danych osobowych poza UE/EOG zagwarantujemy ich ochronę i przekazanie w sposób zgodny z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do tych informacji, na przykład:

 • Kraj, do którego wysyłamy dane osobowe, może zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską,
 • Odbiorca może podpisać umowę opartą na „klauzulach umownych” zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zobowiązujących go do ochrony danych osobowych,W innych okolicznościach prawo może samo w sobie zezwalać nam na przekazywanie danych osobowych poza UE/EOG. Jednak we wszystkich przypadkach każde przekazanie danych osobowych będzie zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O TOBIE I SPOSÓB ICH ZABEZPIECZANIA

To, jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, będzie się różnić i zależeć przede wszystkim od następujących czynników:

 • Cel, dla którego wykorzystujemy twoje dane osobowe – będziemy musieli przechowywać informacje tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia konkretnego celu
 • Zobowiązania prawne – prawo lub przepisy mogą określać minimalny okres, przez który musimy przechowywać dane osobowe

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, oraz do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Odpowiedni okres przechowywania danych zależy od liczby, charakteru i wrażliwości danych osobowych, potencjalnego ryzyka poniesienia szkody w wyniku ich nieuprawnionego użycia lub ujawnienia, celów, dla których przetwarzamy dane oraz tego, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także od obowiązujących wymogów prawnych.

Po upływie obowiązującego okresu przechowywania danych bezpiecznie niszczymy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Gwarantujemy, że przechowywane przez nas dane osobowe podlegają odpowiednim środkom bezpieczeństwa.

TWOJE DECYZJE I PRAWA

Posiadasz szereg praw w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na twój temat, i możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami bezpośrednio. Prawa te obejmują:

 • Uzyskanie lub dostęp do Twoich danych: W odniesieniu do przetwarzania twoich danych osobowych i dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na twój temat. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których będziemy uprawnieni do odrzucenia wniosku o dostęp do kopii twoich danych osobowych.
 • Poprawianie Twoich danych: Żądanie poprawienia danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Usunięcie Twoich danych: Żądanie usunięcia twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których poprosisz nas o usunięcie swoich danych osobowych, ale będziemy prawnie upoważnieni do ich zachowania.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych lub jego ograniczenie: Żądanie ograniczenia przetwarzania przez nas twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach. Ponownie przypominamy, że mogą zaistnieć okoliczności, w których sprzeciwisz się lub poprosisz nas o ograniczenie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, ale będziemy prawnie upoważnieni do odrzucenia takiego żądania.
 • Możliwość przenoszenia danych: W niektórych okolicznościach – otrzymywanie niektórych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub żądanie, abyśmy przekazali te informacje stronie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane przez ciebie.
 • Wycofanie Twojej zgody: W pewnych okolicznościach kontynuacja przetwarzania danych bez twojej zgody może być zgodna z prawem, jeśli mamy inny uzasadniony powód (inny niż zgoda), aby je przetwarzać.
 • Złożenie skargi dotyczącej przetwarzania danych: Złożenie skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uważasz, że którekolwiek z twoich praw zostało przez nas naruszone.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ I INNE WAŻNE INFORMACJE

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania lub przetwarzania twoich danych osobowych przez spółkę Hellyar Plastics lub na temat korzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • Adres pocztowy:  Hellyar Plastics Polska  ul. Małszyce 5  99-400 Łowicz    
 • Email: hpp@hellyarplastics.com
 • Telefon: (+48)882 352 829

DATA WYDANIA:  Lipiec 2021 r.